Privacybeleid

Met respect voor de privacy van de gebruikers van onze websites, gebruiken we het privacybeleid.

Privacybeschermingsbeleid

1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens verkregen van gebruikers bij het gebruik van de website nutrigolab.nl op het internetadres www.nutrigolab.nl (hierna "website" genoemd), verstrekt door Natural Labs LLC met haar statutaire zetel in USA, bij: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE, 19809.

2. "Gebruiker" met begrip van het Privacybeleid betekent een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.

3. Het gebruik van de website komt neer op het kenbaar maken van de toestemming van de gebruiker voor de bepalingen en voorwaarden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens

1. Krachtens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de "verordening") Natural Labs LLC, gevestigd in de VS, op: Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE, 19809. (waarnaar wordt verwezen in het Privacybeleid als "Nutrigo Lab"), informeert dat hij de beheerder is van persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker in verband met of tijdens het gebruik van de Website. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening en in gevallen die door de inhoud worden vereist, met instemming van de Gebruiker.

2. Nutrigo Lab verzamelt alleen gegevens die nodig zijn om een koop- en verkoopovereenkomst te sluiten, vragen te beantwoorden aan Nutrigo Lab, zijn eigen diensten te verkopen en informatie over zijn aanbod te verstrekken.

3. Op het moment van bestellen verzamelt Nutrigo Lab de door de gebruiker verstrekte gegevens in de verstrekte formulieren. Deze gegevens omvatten:

4. In gevallen waarin de bepalingen van de Verordening dit vereisen, vindt de toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van zijn persoonsgegevens plaats in elektronische vorm, door tijdens de bestelling of een andere activiteit op de Website het juiste vakje aan te kruisen. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens intrekken.

5. Verstrekking van gegevens zoals aangegeven op de Website is vrijwillig, maar noodzakelijk om een contract af te sluiten en goederen aan de gebruiker te leveren. Als de gebruiker de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om de gebruiker op de website te registreren of een contract te sluiten en goederen aan de gebruiker te leveren.

6. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens door Nutrigo Lab van de Gebruiker is de noodzaak om het contract uit te voeren, en ook, op verzoek van de Gebruiker, de nodige maatregelen te nemen voordat het wordt afgesloten (artikel 6, lid 1, onder b) van de Verordening). In het geval van zelfbedieningsmarketing en het verzenden van informatie over zijn aanbod naar het e-mailadres dat door het Nutrigo Lab wordt verstrekt, is de basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker de implementatie van het juridisch gerechtvaardigde belang van Nutrigo Lab (artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening). Gegevensverwerking met het doel informatie over haar producten door Nutrigo Lab te verstrekken, stelt de Gebruiker in staat om informatie over het huidige aanbod te verstrekken. In het geval van het aanbieden van de nieuwsbrief-service aan de Gebruiker, is de basis voor gegevensverwerking de toestemming van de Gebruiker (Artikel 6 (1) (b) van de Verordening), die de Gebruiker op elk gewenst moment kan intrekken.

7. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden opgeslagen in een vorm die identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet. Persoonlijke gegevens worden daarom bewaard gedurende de periode die nodig is om de koop- en verkoopovereenkomst uit te voeren. Hierna worden de gegevens verwerkt voor de periode die nodig is om eventuele geschillen te beslechten, bijvoorbeeld met betrekking tot claims (deze periode omvat de verjaringstermijn voor claims onder het contract, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen).

Rechten en plichten van de Gebruiker

1. De gebruiker heeft het recht op toegang tot de inhoud van persoonlijke gegevens en het recht om een aanvulling, bijwerking, overdracht, beperking van de verwerking, rectificatie van persoonlijke gegevens, tijdelijke of permanente schorsing van hun verwerking of verwijdering aan te vragen, indien deze onvolledig, verouderd of onwaar zijn of in overtreding zijn verzameld wettelijke bepalingen of zijn niet langer noodzakelijk om het doel waarvoor zij zijn verzameld te bereiken.

2. In het geval van de verwerking van de gegevens van de Gebruiker met het doel de service en zijn eigen producten op de markt te brengen, kan de Gebruiker op elk moment een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen om zijn gegevens te verwerken vanwege zijn speciale situatie of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doel.

3. Nutrigo Lab laat de Gebruiker toe om zijn persoonlijke gegevens uit de dataset te verwijderen op verzoek van de gebruiker of op basis van de bepalingen van de verordening.

4. Nutrigo Lab kan weigeren om persoonlijke gegevens te verwijderen als de Gebruiker de regels van de website of de toepasselijke wetgeving heeft overtreden, en het bewaren van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de omstandigheden van de inbreuk te verduidelijken en de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen.

5. Als de Gebruiker persoonlijke gegevens van andere personen op de Website plaatst (inclusief hun naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), mogen ze dit alleen doen als ze de toepasselijke wetgeving en persoonlijke rechten van dergelijke personen niet schenden.

Gegevensbeveiliging

1. Om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, het nemen door een onbevoegde persoon, verwerking in strijd met toepasselijke wetgeving en verandering, verlies, beschadiging of vernietiging, worden technische en organisatorische maatregelen toegepast om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens geschikt zijn voor bedreigingen en gegevenscategorieën. gedekt door bescherming.

2. De beheerder gebruikt met name technische middelen om te voorkomen dat onbevoegde personen gegevens verkrijgen of wijzigen. Bovendien worden de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het invullen en indienen van internetformulieren gecodeerd door het gebruik van SSL-certificaten.

Wijziging van het privacybeschermingsbeleid

1. Nutrigo Lab behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het privacybeleid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de rechten van de gebruiker die voortvloeien uit dit document niet worden beperkt zonder zijn toestemming. Alle wijzigingen in het privacybeleid worden gepubliceerd op de website www.nutrigolab.nl